Bento Clinics | Privacybeleid
3
privacy-policy,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Privacyreglement Bento Clinics

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze centra

 

Algemeen

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Bento Clinics

In onze centra kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast is verwerking noodzakelijk ter voldoening aan wettelijke verplichtingen.

 

De plichten van onze onderneming

Bento Clinics is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de centra plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de onderneming als volgt:

·         Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
– voor zorgverlening;
– voor doelmatig beheer en beleid;
– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en                          voorlichting.

·         Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

·         U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurt vooraf middels toestemmingsverklaring, maar ook via een folder of via onze website.

·         Alle medewerkers binnen Bento Clinics hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

·         Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

·         Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Dit is ter beoordeling aan de medisch verantwoordelijke.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

·         Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

·         Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

·         Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

·         Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

·         Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

·         Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het niet registreren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet geregistreerd moeten worden.

·         De AVG geeft u daarnaast het recht om een klacht over Bento Clinics in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens (zijn) om(ge)gaan.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Bento Clinics. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvragen van inzicht in / schriftelijke afschrift van uw dossier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de juiste patiëntgegevens aan ons geeft. De door u ingeleverde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Bento Clinics niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen, dan kunt u dit op het vooraf aangeven. U kunt het originele dossier nooit meekrijgen.

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de directie.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Bento Clinics hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor de gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van het Bento Clinics).

 

Uitwisseling gegevens

Bento Clinics wisselt niet standaard rechtstreeks informatie over de besnijdenis uit aan uw huisarts. Na afloop van de ingreep krijgt u van ons een schriftelijke verklaring mee, welke u aan uw huisarts kunt overhandigen. Op deze manier weet uw huisarts precies voor welke ingreep u bij ons geweest bent en hoe de ingreep is verlopen.

Er kunnen in incidentele gevallen patiënt-, operatie- en medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en (spoedeisende) behandelend medisch specialisten. Zo dragen wij als Bento Clinics bij aan patiënt- en medicatieveiligheid.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Geef het ons aan, wij gaan graag met u in gesprek.

 

Bento Clinics, Balboaplein 86, 1057 VS, Amsterdam

Email:  info@bentoclinics.nl